18. 11. 2023

UDR-ŽIVOT-ELNOST

Mezinárodní projekt Evropská noc divadel probíhá vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Divadla otevírají své prostory a nejen večer, ale často během celého dne nabízejí různorodý program: prohlídky zákulisí a další interaktivní programy pro děti i pro dospělé, autorská čtení, výtvarné, herecké, taneční a jiné dílny, debaty, koncerty, bojovky a další hry, projekce filmů a inscenací, speciálně upravená představení a  mnoho dalších nejen divadelních zážitků. Koordinátorem Noci divadel  v České republice je od roku 2013 Institut umění – Divadelní ústav (IDU). Každý rok se tohoto svátku divadla účastní okolo 40 000 návštěvníků a do projektu se obvykle zapojuje kolem 130 divadel a kulturních organizací.

Pro jednotlivé ročníky Noci divadel volí IDU společně se zapojenými divadly společná témata.  V roce 2020 se podtitulem Noci divadel stalo motto Divadlo a udr-život-elnost. Noc divadel tak reagovala na zvyšující se citlivost a povědomí o potřebě zavedení udržitelných postupů mezi českými kulturními organizacemi i jednotlivými umělci. Pandemická krize, která posléze tvrdě dolehla právě na oblast živého umění, téma udr-život-elnosti ještě umocnila.

Noc divadel v ČR je otevřená a inkluzivní, a takovou ji chceme zachovat i do budoucna. Umělecká tvorba a společnost obecně se v České republice zakládá na úctě k lidským právům a svobodám a k demokratický principům našeho právního státu. Těmito principy se řídí také Noc divadel v ČR. Zapojená divadla a kulturní organizace mají svobodu se do Noci divadel  přihlásit a zapojit se se svým unikátním programem. Svoboda je však nerozlučně spjata také s odpovědností, a proto tímto kodexem Noci divadel v ČR chceme nabídnout také soubor hodnot a doporučení, které bychom rádi sdíleli nejen s divadly a kulturními organizacemi zapojenými do Noci divadel, ale také s jejími diváky a návštěvníky a dalšími organizacemi i jedinci působícími v sektoru kultury. 

Udržitelnost, v našem případě udr-život-elnost, je založena na třech základních pilířích: sociálním, ekonomickém a environmentálním. Všechny tři jsou přítomny i v divadelním, potažmo uměleckém prostředí a my vnímáme jako naši morální odpovědnost k nám samým i k budoucím generacím  rozvíjet je a udržovat je zdravé a vyvážené. Proto uvítáme, když spolu s námi přijmete chování v následujících oblastech za své. 

LIDÉ
Tým, publikum a komunikace
Přejeme si, aby lidé, s kterými spolupracujeme, cítili, že mají svobodu se nejen vyjadřovat, ale také přicházet s vlastními nápady a že jejich chování a zvyky dle principů trvalé udržitelnosti aplikované “doma” mohou ovlivnit i chod celé organizace. Ta se může jejich chováním inspirovat a přímo jej zohlednit a rozvíjet ve svém fungování.
Divadlo je jako umělecký druh založené na přímé komunikaci mezi tvůrci a diváky. Cítíme proto potřebu rozvíjet otevřený dialog o důležitých problémech současné společnosti, mezi něž přednostně patří dopad lidského chování na životní prostředí a společenské zodpovědnosti  divadelních organizací, ale také publika. Otevíráme nejrůznější komunikační kanály, které mohou publiku i nám samotným pomoci pochopit, jak minimalizovat dopady našeho chování na životní prostředí.

MÍSTO
Naše budova
Chceme zlepšit hospodárnost provozu našich prostor. A to jak budov, kde působíme, tak míst, kam s našimi aktivitami zavítáme. Zaměřujeme se na spotřebu energií, surovin a vody, předcházíme tvorbě odpadu a snižujeme naši uhlíkovou stopu. Naším cílem je tyto oblasti monitorovat, vyhodnocovat a snižovat jejich dopad na životní prostředí.

Doprava
Považujeme mobilitu za důležitou, a to nejen po ČR, ale i po světě. Aktivně však vyhodnocujeme dopady mobility spojené s činností naší organizace na životní prostředí. Chceme se zaměřit na efektivitu a na snižování uhlíkové stopy mobility našich kolegů a kolegyň, ale také našeho publika. 

PRODUKCE
Výroba
Spolupracujeme se všemi složkami produkčního týmu a výroby a společně  promýšlíme každý krok procesu produkce a výroby spojené s inscenací/projektem tak, abychom snížili dopad na životní prostředí. O to, co se naučíme, se dělíme s kolegy a kolegyněmi v oblasti scénických umění a podporujeme výměnu informací, nápadů a příležitostí ke spolupráci.

Umělecký program
Naše pozornost věnovaná udržitelnosti a ekologii nemusí naši dramaturgii proměnit od základů. Jsme však otevřeni novým tématům i formátům, které se v našem programu mohou objevit a které přispívají k diskusi, zvyšování citlivosti a hledání řešení ve vztahu k existenčním výzvám současné civilizace.  

Praktické kroky a doporučení

Určení oblastí a priorit, kterým se chce divadlo v rámci udržitelnosti věnovat.

Zmapování vlastní struktury a fungování, svých potřeb, přání a možností.

Sestavení obecného rámce výše zmíněných priorit a stanovení konkrétních cílů.

Vytvoření praktického plánu, jak cílů dosáhnout včetně rozdělení a zajištění úkolů, vymezení odpovědnosti a pravomocí a stanovení termínů.

Plán na monitorování, vyhodnocování a integraci přijatých principů udržitelnosti do vlastní činnosti.

Noc divadel v ČR tyto aktivity svých účastníků podporuje formou:
– přednášek a workshopů pro divadla a kulturní organizace zapojených do Noci divadel,

-iniciace a vedení dialogu o problematice spojené s udržitelným chováním s divadelním publikem a veřejností,

-sdílením informací a nejnovějších poznatků z této oblasti.

Důležité informační portály
Julie’s Bycicle

Creative Carbon Scotland

The Centre for Sustainable Practice in the Arts

Broadway Green Alliance

Arts Council England
Theatre Forum Ireland
Iniciativa Climate Neutral

Programy a nástroje pro divadla a kulturní organizace

https://juliesbicycle.com/category/act/

https://uhlikovastopa.cz/kalkulacka​​


Creative Green Certification

ISO 20121 – Sustainable events
ISO 14001:2015 – Environmental management systems

Ukázky env. politik divadel, festivalů a uměleckých institucích
Národní divadlo – Londýn, UK
Glyndenbourne Opera – UK –  Env. politika, environmentální aktivity
Royal Court Theatre – UK
Simple 8 – UK

Sydney Opera House – Austrálie – env. politika a akční plán, globální cíle udržitelnosti Spojených národů

Edinburgh International Festival
Festival Avignon

Muzea a galerie v Leedsu
National Museum Directors‘ Council

EU
European Green Deal
Spojené národy – 17 cílů udržitelného rozvoje
Zpráva – Kultura a cíle udržitelného rozvoje Spojených národů: výzvy a příležitosti

Env. politika – Fond na podporu umenia – Slovensko

Green mobility Guide – A Guide to environmentally sustainable mobility for performing arts

Zajímavé organizace a odkazy v ČR

https://ci2.co.cz/cs

https://www.cyrkl.com/cs/

http://uspornedivadlo.cz/

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/doprovodne-programy-nd-greater-videa

Příklady dobré praxe v Institutu umění – Divadelním ústavu (IDU)

Výsledky dotazníkového šetření Divadlo a životní prostředí

Principy udržitelné mobility v programu Go and See
Podcast Suflér – o kalkulaci uhlíkové stopy v IDU realizované společností CI2

Platforma Kultura pro budoucnost

Publikace nebo doporučená četba:
Ecological Intelligence – Daniel Goleman
Cradle to Cradle – Michael Braungart

A Practical Guide to Greener Theatre: Introduce Sustainability Into Your Productions – Ellen E. Jones

Udržitelné divadlo – Michaela Rýgrová

Stáhnout PDF

MAPA UDRŽITELNOSTI